Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Στις 24 Νοεμβρίου 2015 ο ανοιχτός διαγωνισμός για αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ανδρου

Στις 24 Νοεμβρίου 2015, στο Δημαρχείο Άνδρου και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΤΑΥΡΟΠΕΔΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.071.161,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, από τα οποία τα 504.844,02 αφορούν την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και τα 566.317,40 ευρώ την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ.
Σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού, οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, αφορούν:
-Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από τη συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και της λοιπής ρυπασμένης επιφάνειας.
-Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου έτσι ώστε να ομαλοποιηθούν οι κλίσεις του ανάγλυφου.
-Τεχνικά έργα αντιστήριξης (οπλισμένο επίχωμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γεωτεχνικής μελέτης και τη σχετική τεχνικο-οικονομική τεκμηρίωση.
-Έργα τελικής κάλυψης.
-Έργα διαχείρισης ομβρίων.
-Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
-Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου, δεξαμενή νερού).
-Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου.
-Έργα πρασίνου.
-Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) και να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τον Δήμο Άνδρου, Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Χώρα Άνδρου, Τ.Κ. 84500, μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2282360224, fax 2282022808, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κυρία Ειρήνη Παρλιάρου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Άνδρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διαξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διανεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν  να δουν όλες τις λεπτομέρεις που αφορούν τη δημοπράτηση και το έργο στην ιστοσελίδα του Δήμου Άνδροτ (http://andros.gr/gr/dimos/dimoprasies/anoixtos-diagonismos-xada.html)

Από το γραφείο ενημέρωσης του Δήμου Άνδρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: