Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Χρήσιμες πληροφορίες για την απόδοση στον Δήμο των τελών ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων


Από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Χρήστο (Τάκη) Βουραζέρη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Σύμφωνα με τις 249/2011 και 247/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής και καθορισμού Δικαιωμάτων και τελών του Δήμου Άνδρου, τα τέλη ακαθαρίστων εσόδων επισιτιστικών κτλ επιχειρήσεων, καθώς και το τέλος παρεπιδημούντων, εφαρμόζονται στις ακόλουθες επιχειρήσεις, ως εξής:

Τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επισιτιστικών κτλ. επιχειρήσεων

1) Επιβάλλεται υπέρ όλων των επισιτιστικών κτλ. επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκαταστήματα  σε όλο (γεωγραφικά) τον Δήμο (στην περιφέρεια του οποίου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, αλλά και στην περιφέρειά του οποίου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων), βάσει του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 και βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3756/09, τέλος, σε ποσοστό 0,5%  στα ακαθάριστα έσοδα των:
α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
γ) καντινών
δ) κέντρων διασκέδασης και τα καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. (άρθρο 20 του Ν.2539/97)
ε) Επιχειρήσεων αρτοποιητικής νομοθεσίας (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία), εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματός τους.

2) Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του τέλους 0,5% ή του 5% στα κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστήματα που πωλούν για κατανάλωση εντός αυτών ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφέδες, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα αποτελεί η  ρητή αναφορά στην άδεια λειτουργίας ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, χωρίς να ερευνάται το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης ή μη αυτών. (ΥΠ.ΕΣ. 21636/27.05.2014)

Τέλος 0,5% παρεπιδημούντων

Καθορίζεται σε ποσοστό 0,5% σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του N. 3756/09, που αναφέρει τα εξής:
To υπέρ δήμων και κοινοτήτων προβλεπόμενο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 επί του μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας. (άρθρο 1 του Ν. 339/1976, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, που τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93, παρ. 1 του άρθρου 23 του N. 3756/09, το ποσοστό μειώθηκε σε 0,5% με ισχύ από 1-1-2009).  
Στο τέλος παρεπιδημούντων υπόκεινται:
Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως:
α) ξενοδοχεία
β) MOTELS
γ) BUNGALOWS
δ) ξενώνες
ε) επιπλωμένα διαμερίσματα

Σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία η απόδοση των παραπάνω τελών γίνεται χωρίς καμία ειδοποίηση (βεβαίωση οφειλής) από πλευράς του Δήμου. Οι επιτηδευματίες προσέρχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (περιοδική δήλωση ΦΠΑ) και αποδίδουν τα παραπάνω τέλη.
Ο χρόνος που πρέπει να αποδίδονται εμπρόθεσμα τα παραπάνω τέλη είναι για μεν τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) μέσα στον επόμενο μήνα από τον προηγούμενο μήνα που αφορούν τα ακαθάριστα έσοδα.(π.χ. για τον μήνα Ιανουάριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, για τον μήνα Φεβρουάριο μέχρι τέλους Μαρτίου κ.ο.κ.),
για δε τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ κατηγορίας) μέσα στον επόμενο μήνα από το προηγούμενο τρίμηνο που αφορούν τα ακαθάριστα έσοδα.(π.χ. για το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος μέχρι τέλος Απριλίου, για το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος μέχρι τέλους Ιουλίου κ.ο.κ.).
Παράδειγμα
Μέχρι 31/08/2015 θα πρέπει να είχε-έχει αποδοθεί από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) το τέλος μέχρι και τον Ιούλιο 2015,ενώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ κατηγορίας) το τέλος μέχρι και τον Ιούνιο 2015.

Σε αντίθετη περίπτωση η μηνιαία επιβάρυνση ανέρχεται στο 2% και μέχρι το 100% και η επιβάρυνση γίνεται κεφάλαιο (δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται προσαύξηση η οποία μπορεί να μειωθεί - απαλειφθεί με κάποια μελλοντική ρύθμιση.)
Πληροφοριακά, τα τέλη αυτά παραγράφονται μετά την παρέλευση εικοσαετίας και όχι πενταετίας.Ο Δήμος έχει δικαίωμα να αναζητήσει τα τέλη αυτά κάνοντας έλεγχο στις επιχειρήσεις ή να πάρει στοιχεία κατευθείαν από την Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης μέσα σε διάστημα είκοσι ετών.

Από στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προκύπτει ότι πολύ λίγες είναι οι επιχειρήσεις που αν και θα έπρεπε δεν έχουν ανταποκριθεί στην καταβολή των τελών, παρόλο ότι τα τέλη αυτά είναι γνωστά σε όλους τους επιτηδευματίες.
Με την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών, οι επιτηδευματίες δεν επιβαρύνονται με το 2% της εκπρόθεσμης επιβολής ανά μήνα καθυστέρησης και από την άλλη ο Δήμος μας έχει τα απαραίτητα έσοδα τα οποία είναι ανταποδοτικά και τόσο αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του.
Η Δημοτική αρχή είναι σε όλους πλέον φανερό ότι προσπαθεί να βάλει σε μία τάξη και σε μία σωστή πορεία την λειτουργία γενικά του Δήμου, με όποια τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να γίνουν. Μετά από μια αρκετά επίπονη προσπάθεια –η οποία, μάλιστα, έγινε με το μικρότερο δυνατό κόστος- πετύχαμε να διαφημιστεί παντού η Άνδρος και τον Αύγουστο να έρθουν στο νησί τόσοι επισκέπτες όσοι δεν είχαν έρθει ποτέ.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια της νέας Δημοτικής αρχής πρέπει να διαφυλαχτεί και  να ενισχυθεί για το καλό του τόπου, των επαγγελματιών αλλά και όλων των δημοτών γενικά.
Καλούμε λοιπόν όλους τους παραπάνω επιτηδευματίες  να ανταποκριθούν άμεσα (μέχρι 30/09/2015) στις συμβατικές υποχρεώσεις τους απέναντι στον Δήμο.

                    Με εκτίμηση και σεβασμό στους επιτηδευματίες του Δήμου μας

Χρήστος (Τάκης) Βουραζέρης
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ..ΤΙ ΠΑΘΑΜΕ ΔΕΝ ΓΛΙΤΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΠΛΕΟΝ.

Ανώνυμος είπε...

Πηδάμε απω ντουβάρι σε ντουβάρι και θα σπάσουμε τα μούτρα μας ας βαλομε μυαλό .καιρος ειναι.θζ ΝΥ

Ανώνυμος είπε...

ΝΑΙ. ΝΑΙ. ΑΛΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΛΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΧΟΥΜΕ.