Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Οι Αντιδήμαρχοι Άνδρου και οι αρμοδιότητές τους


Ο Δήμαρχος Άνδρου, 
αφού έλαβε υπόψη,
 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
 Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως
ισχύει,
 Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α'/2012), αναφορικά με τον
ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία,
 Την υπ΄ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
«Τροποποίηση απόφασης με αριθ. 2891/15-3-2013 (ΦΕΚ 630/τ. ΒΒ/2013),», και θέμα
«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν τον De Facto
πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ Β 699), σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Άνδρου
ανέρχεται στους 9.128 κατοίκους,
 Το γεγονός ότι ο Δήμος Άνδρου, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του Ν. 3852/2010
και επομένως μπορούν να οριστούν έως 4 Αντιδήμαρχοι, 
 Το γεγονός ότι ο Δήμος Άνδρου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες,
 Την υπ΄ αριθ. 43 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΠ οικ. 30565/6-8-2014 με θέμα
«Ορκομωσία των Αιρετών του Δήμου, εγκατάσταση των νέων Αρχών και εκλογή μελών των
Συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική περίοδος : 1 Σεπτεμβρίου 2014- 31 Αυγούστου
2019)»,
 Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου (ΦΕΚ 1053/Β/4-6-1999, ΦΕΚ
1098/Β/20-7-2004, ΦΕΚ 1345/Β/26-9-2005),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1) Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου
Άνδρου, με θητεία δυόμισι ετών, από την έκδοση της παρούσας απόφασης, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Βουραζέρη, στον οποίο
παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου,
Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,
Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου,
Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού
εξοπλισμού γραφείων.
2. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των
δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1
περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII
175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την
οικονομική υπηρεσία.
3. Την διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
4.Την εποπτεία σε θέματα κληροδοτημάτων:
-Προϋπολογισμός –Απολογισμός κληροδοτημάτων.
-Χ.Ε.Π. Κληροδοτημάτων
-Θεωρήσεις γραμματίων είσπραξης κληροδοτημάτων.
-Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας, διαγωνισμού έργου η παροχής υπηρεσιών.
-Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα .
-Λογαριασμούς σχετικών έργων.
1-Άδειες που προβλέπονται από την νομοθεσία και σχετίζονται με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς
του.
-Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών .
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κορθίου:
Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου πλην βεβαιώσεων
μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).


Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρία Μαμάη, 
στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Συντήρηση δημοτικών δρόμων και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

2. θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας κ.α.), λειτουργίας δημοτικών
σφαγείων, λειτουργία και εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων. Την εποπτεία και ευθύνη
λειτουργίας του γραφείου Γεωργικής ανάπτυξης.

3. την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

4. την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

5. Την Συντήρηση – Επισκευή και Επέκταση Αναμεταδοτών τηλεόρασης.

6. Την παρακολούθηση εξέλιξης Τεχνικών Έργων Οδοποιίας στο Δήμο Άνδρου, σε συνεργασία με
τους αρμόδιους κατά τόπο, εντεταλμένους συμβούλους.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Υδρούσας:
Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, πλην βεβαιώσεων
μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).


Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Λάσκαρη, στον οποίο
δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής των απορριμμάτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μηχανικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

2. Την καθαριότητα ακτών και παραλιών

3. τις κυκλοφοριακές διατάξεις,

4. την μέριμνα για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
μηχανημάτων.

5.την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση
των οχημάτων του Δήμου.

6. την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ.

7. τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

8. τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριου
στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, εκμετάλλευση περιπτέρων.

9. Θέματα της νέας Γενιάς και συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων

10. την εποπτεία, συντήρηση ασφάλεια και φύλαξη των Δημοτικών κτιρίων.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Άνδρου:
Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου, πλην βεβαιώσεων
μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).
Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του κ. Δημητρίου Λάσκαρη, στην Δημοτική Ενότητα Άνδρου όπως περιγράφονται στο ανωτέρω (β) (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.), που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντής Θεοδωράκης.


Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Διαμαντή Θεοδωράκη, στον
οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.

2. την εποπτεία σχετικά με τα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, οικογενειακή βία και την
προστασία των παιδιών

3. Την υποστήριξη της λειτουργίας των Αγροτικών Ιατρείων του Δήμου Άνδρου σε συνεργασία
με τους αρμόδιους φορείς.

4. την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την αλλαγή λαμπτήρων και εν γένει τη
συντήρηση του.

5. την λειτουργία και ασφάλεια των Παιδικών Χαρών

6. τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών, όπως ορίζονται από τους
αντίστοιχους κανονισμούς του Δήμου.

7. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

8. την εποπτεία του καθαρισμού ρεμάτων

2) Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τους Εντεταλμένους κατά τόπο Δημοτικούς Συμβούλους
για την επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητάς τους.

3) Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους που απουσιάζουν ή κωλύονται
ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

4) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Διαμαντής Θεοδωράκης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται κατά σειρά, από τους Αντιδημάρχους: Δημήτριο Λάσκαρη,
Μαρία Μαμάη, Χρήστο Βουραζέρη.

5) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου για την τέλεση των πολιτικών γάμων, η
αρμοδιότητα θα ασκείται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους Δημήτριο Λάσκαρη, Χρήστο
Βουραζέρη, Μαρία Μαμάη, Διαμαντή Θεοδωράκη.
6) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου
7) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οποιαδήποτε διοικητική πράξη, απόφαση,
βεβαίωση, κατάσταση, πιστοποιητικό και κάθε μορφής διοικητικό έγγραφο που εκδίδεται από τις
υπηρεσίες που έχουν μεταβιβαστεί οι καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.
8) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ

20 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο δημάρχου τους πέταξε το βαλλακι τώρα τη γηνετε ??? ο θεός μαζί τους ΕΑΝ καφερουν να κάνουν το ενα τρίτο απω ΟΛΛΑ αφτα στα 2 1/2 χρονια του αξοιζη το ΧΡΙΣΟ μετάλλιο ΘΖ ny

Ανώνυμος είπε...

τι παει να πει τους πεταξε το μπαλακι, εκανε αυτο που κανουν ολοι οι δημαρχοι παντοτε μοιρασε αρμοδιοτητες , τωρα αν αυτοι ανταποκριθουν αυτο θα το δουμε, παντως καλο ειναι να κραταμε μικρο καλαθι , και ετσι δεν θα εκπλαγουμε!!

Ανώνυμος είπε...

Οταν λεο τους πέταξε το βαλλακι Αφτως πέρνει μια θέση διλαδη ΑΠΩ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΤΕΝΕ ΟΙ ΑΛΛΗ. ΣΟΣΤΑ ΟΛΛΗ ΠΕΖΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΧΝΙΔΗ..ΕΓΩ ΠΡΟΠΙΚΑ ΘΕΛΟ ΝΑ ΔΩ ΚΑΠΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΓΑ ΣΤΩ ΝΗΣΙ . ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΝΟΥΝΤΕ ΤΟΥΛΑΓΙΣΤΟΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ..(κάτι που θα φέρνουν έσοδα για έργα για την ανδρο εκεί εινε οι εξυπνάδα .θ ζ ny


Ανώνυμος είπε...

Βλέπο βαγγελη δεν σου άρεσε το σχολιο που εβαλα θζny

Ανώνυμος είπε...

Ορισμένη δεν θέλουν να αντίκρισουν την αλιθια και στο παρελθόν το βαλλακι πιγε σε αλους αλλα τι έγινε τίποτα άρα το αφεντικό πρεπι να εινε μπροστά σε ΟΛΛΑ και οι ΕΦΘΙΝΗ εινε μονο δικιά του ΝΕ ΝΕ και θα θα τα εχωμε ακούσει τόσες φορές .θζ ny

Ανώνυμος είπε...

καλυτερα αγαπητε θζ απο το ny να τα γραφεις στα αγγλικα θα τα διαβαζουμε πιο ευκολα και απο την αλλη δεν θα καταστρεφεται και η ορθογραφια καλοπροαιρετα το λεω , ειλικρινα αρκετοι ξερουν να γραφουν αγγλικα οποτε μην σε ανυσηχει ολοι λιγο πολυ θα σε διαβαζουν!!!και βεβαια υπευθηνος παντα ειναι ο δημαρχος αυτος τους ελεγχει, δεν ειπε κανενας κατι το διαφορετικο, απλα εκανε αυτο που κανουν ολοι , τωρα το τι εγινε στο παρελθον ολοι το ξερουμε , γι αυτο και εγινε και η αλλαγη , το θεμα ειναι απο εδω και στο εξης τι γινεται και επισης η νεα διοικηση θα ξεκινησει ελεγχους για τα πεπραγμενα των προηγουμενων η' θα τα θαψει κατω απο το χαλι, διοτι υπαρχουν πολλα μελανα σημεια , και τελικα ο μονος δημαρχος μεχρι στιγμης που παει να τους βαλει τα δυο ποδια σε ενα παπουτσι και να ξεκαθαρισει τα πραγματα ειναι ο ψινακης και το κανει επειδη δεν ειναι επαγγελματιας πολιτικος το ειπε αλλωστε και το δειχνει, ας τον αακολουθησουν και οι αλλοι , οχι μονο προεκλογικως να λεμε διαφορα και μετα να τα κανουμε πλακακια!!!

Ανώνυμος είπε...

αν κατσει ν' ασχοληθει με τα πεπραγμενα των προηγουμενων δε θα τον φτασει η πενταετια γι' αυτο ας ασχοληθει με το δικο του εργο που εταζε την προεκλογικη περιοδο

Ανώνυμος είπε...

Θεοδόση, κάντο όπως ο Ψινάκης! Μόνο έτσι θα αποκαλυφθούν τα πάντα και θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα και για πάντα!

Ανώνυμος είπε...

Τώρα πιάσαμε τα λεφτά μας ΕΑΝ θεωρείτε τον Ψινάκη Πολιτικό πρόσωπο ΑΦΤΩ θα το δείξει. Τώρα μου αρεση να γράφω στην γλώσσα μου .αρα οπιον τον ΠΙΡΑΖΗ . Τι να σας πω.δικο σας ΠΡΟΒΛΙΜΑ .και Αλαγη ΕΚΑΝΕ πολλη για αφτο πιγα με 30 χρονια πίσω ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΜΑΙ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΚΟΜΑ ΜΠΑΣ.... ΚΑΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΑΦΜΑ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΟ ΔΕΝ ΕΙΠΡΧΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ..GOOD LUCK. Θζny

Ανώνυμος είπε...

Για τον σχολιαστή από την Αμερική:εκείνος δάσκαλος στο δημοτικό που πήγες δεν σου έμαθε τίποτα;;

Ανώνυμος είπε...

Ηταν στενιοτης ο φουκαράς και του είπαν να δίνει 10 σε ολους άλιος θα τον άλλαζαν ΘΖ ΝΥ

Ανώνυμος είπε...

Ευχομαστε να κανουν οτι πρεπει και κατι παραπανω διοτη τοσα χρονια και πριν καποδηστρια... ακομα στον παλιο ΔΗΜΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ δεν εγινε σχεδον κανενα εργο αξιολογο με υποδομη για την αναπτυξη τις περιοχης ειδικα στα ορεινα χωρια μονο στα πανηγυρια... πηγαιναν και μονο στις εκλογες μην ξαναδουμε παλι τα ιδια διοτη η υπομονη τελειωσε κοιταξτε και λιγο τα χωρια δεν ειναι μονο ανδρος το γαυριο, μπατσι, χωρα ,κορθι ,φτιαξτε κανα εργο και στα ορεινα το καλοκαιρι ειναι μονο 3 μηνες μετα τι κανουμε σκεφτητε λιγο πιο παρα..περα

Ανώνυμος είπε...

Ο ψινακης δεν ειναι πολιτικο προσωπο εννοειται , και γι αυτο πιστευω πως θα κανει κατι , ακριβως επειδη δεν ειναι και δεν εχει την νοοτροπια ολων αυτων των αποτυχημενων και γελοιων πολιτικαντηδων, και θα το θυμηθειται πολλες φορες αυτο!! Τωρα για τον δημο μας , ναι θα πρεπει να ξεκαθαρισουν πολλα πραγματα στην αρχη , απο αυτα τα οποια εγιναν στην τελευταια θητεια διοτι υπαρχει σοβαροτατο θεμα ηθικης ταξης και συμφεροντος του δημου και των δημοτων του , υπηρξε αλογιστη σπαταλη χρηματων προς τις τσεπες ορισμενων,χρηματα τα οποια πρεπει να επιστρεψουν πισω στα ταμεια του δημου , και βεβαια απο εκει ξεκιναει καποιος αλλιως θα λεμε οτι τα εχουν βρει κατω απο το τραπεζι και απο εδω πανε και οι αλλοι , εδω ο κοσμος το εχει τουμπανο και αυτοι κρυφο καμαρι αρα για να ειναι ενας δημαρχος καθαρος και σωστος απεναντι σε αυτα που εχει πει προεκλογικως πρωτα απο το ξεσκαρταρισμα ξεκιναει και μετα ολα τα αλλα. Αλλιως θα ειναι μια απο τα ιδια , εμπρος λοιπον στον δρομο που χαραξε ο ψινακης , ειτε μας αρεσει ειτε οχι αυτη ειναι η αληθεια τα αλλα ολα ειναι λογια του αερα και υπεκφυγες!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΗ ΦΩΤΙΑ ΟΛΛΗ ΨΑΧΝΟΜΕ ΓΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΑΤΑΜΕ.ΑΠΩ ΠΟΤΕ Ο ΨΙΝΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΘΕΑΤΡΙΝΟΣ ΕΓΙΝΕ ΘΕΟΣ ΣΑΣ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΑ . ΠΟΥ ΕΙΝΕ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΙΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΧΟΡΙΣ ΠΤΡΙΔΑ..ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΒΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ .ΤΟΛΙΠΟΝ ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΜΕ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΩΣ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ..ΘΖNY

Ανώνυμος είπε...

ΑΜΗΝ ΘΒ.
ΑΛΛΑ ΚΛΕΙΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΒΑΛΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ,ΜΗΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ PLEASE ,ΤΡΩΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΔΕΙΝΟΥΝ & ΕΙΝΑΙ & ΧΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟ, ΤΩΡΑ ΦΑΓΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΙΝΑΚΗ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ,ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟ,Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ,ΕΑΝ ΟΧΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ,ΟΠΩΣ ΚΡΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ.ΑΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΞΥΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ λενε. j@$#!r$

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου ρε πατριώτη απ΄το ny.έχεις και άποψη για τον Ψινάκη και τον Τσίπρα, άποψη επί παντός επιστητού.!!!!!!!!!!!!!!Τώρα ο άθεος και άπατρις Τσίπρας σε φοβίζει;;οι χριστιανοί πατριώτες Σαμαράς Βενιζέλος έχουν πεθάνει τους Έλληνες ,είτε δεν το έχεις πάρει είδηση ακόμα εκεί στο ny Κύριε ΘΖ;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΕΑΝ ΝΟΜΙΖΗΣ ΠΩΑ ΨΙΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΙΝΕ ΕΙΚΑΝΗ ΝΑ ΚΙΒΕΡΝΙΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΙΤΕΣ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΣΗΣ ΑΠΩ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣΗΣ . ΑΧ ΦΟΥΚΑΡΑΔΕΣ ΟΙ ΝΤΕΒΕΛΙΑ ΕΙΝΕ ΑΣΧΙΜΟ ΠΡΑΓΜΑ. ΚΙΤΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ .ΘΖ ΝΥ

Ανώνυμος είπε...

PALI THIGIS TON DASKALO SOY TON SALARI? E DEN TROGESE PIA

Ανώνυμος είπε...

Γιατί ψέματα λεο .ξερις πόσες στάμνες του έσπασα .???μας λέγανε πως μας λέγανε οταν δεν ΕΙΣΟΥΝ στενιοτης ??? ΘΖ ny

Ανώνυμος είπε...

kakabia?