Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση -Πρόσκληση Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου

Καλούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος διανομής δωρεάν τροφίμων να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης που εδρεύει στο Δημαρχείο Άνδρου.
Κατηγορίες δικαιούχων:
Άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €,
προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:...
I. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης (ότι δεν λαμβάνει δωρεάν τρόφιμα από άλλο φορέα)
III. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου
IV. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)
V. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
VI. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα
VII. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο).
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 26 Μαρτίου 2012 στα γραφεία του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» των Δημοτικών Ενοτήτων Χώρας, Κορθίου, Υδρούσας
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2282360223 (Χώρα)
2282360321 (Κόρθι)
2282360113 (Υδρούσα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: