Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Αξιοποίηση παλαιών νερόμυλων με το πρόγραμμα RESTOR-HYDRO

Νερόμυλος στους Μωρακαίους Κορθίου
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως άμεση προτεραιότητα της την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο της αύξηση του μεριδίου τους στο 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο έως το 2020.
Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες μέσω διάφορων προγραμμάτων. Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτικές για τη χώρα μας είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια η οποία χρησιμοποιεί τη ροή νερού στα υδατορεύματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 Το έργο RESTOR-HYDRO που συντονίζεται για την Ελλάδα από το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών του Εθνικού Μετσoβίου Πολυτεχνείου έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών συστημάτων σε τοποθεσίες όπου υφίστανται παλαιοί νερόμυλοι.

Νερόμυλος στον Πουρό Κορθίου
Στόχος του έργου είναι παράλληλα με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νερόμυλων, μέσω της ανακατασκευής τους, να εγκαθίσταται κι ένα μικρό υδροηλεκτρικό σύστημα το οποίο θα αποφέρει επιπρόσθετο εισόδημα στον ιδιοκτήτη του νερόμυλου από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς καμία επιβάρυνσή του στα έξοδα. Στο πλαίσιο του έργου RESTOR-HYDRO θα γίνει αναγνώριση πιθανών τοποθεσιών στις οποίες θα μπορούσε στο μέλλον να προχωρήσει η αποκατάστασή τους σε συνδυασμό με την εγκατάσταση υδροηλεκτρικού συστήματος. Η επιλογή θα γίνει βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων το ξεκάθαρο, ιδιοκτησιακό καθεστώς, η γειτνίαση με το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας κ.α.

 Στην τελική φάση του έργου θα επιλεγούν τρεις τοποθεσίες οι οποίες θα πλεονεκτούν ως προς την πλήρωση των κριτηρίων και σε αυτές θα προχωρήσει η εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών.
 Το έργο RESTOR-HYDRO φιλοδοξεί να πείσει ότι οι νερόμυλοι δεν είναι μια παρωχημένη κατασκευή ιστορικής και μόνο σημασίας, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής που από ενεργειακή άποψης προτάσσει την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως παράμετρο απεξάρτησης της χώρας μας και της Ευρώπης από τις συμβατικές πηγές ενέργειας.
Νερόμυλος στο τέρμα του δρόμου στην Κάτω Παλιόπολη
Οι νερόμυλοι στην Ελλάδα εκτιμώνται σε αρκετές χιλιάδες και αθροιστικά θα μπορούσαν να συνεισφέρουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιθανοί ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για το έργο και για συνεργασία καθώς και περισσότερες πληροφορίες και επαφές δείτε στο http://blog.hellenicmills.gr/ και στο www.restor-hydro.eu.

Δεν υπάρχουν σχόλια: