Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Υποτροφίες και Γαμήλια Βοηθήματα από το Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα

από την απονομή των υποτροφιών το 2012

Προκήρυξη – Πρόσκληση Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 :

 Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ
 προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ύψους 2.500€ εκάστη ήτοι:

 1. Δύο (2) υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές που φοιτούν σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι για το ακαδημαϊκό έτος 2011–2012, που κατάγονται και κατοικούν στη Δημοτική Ενότητα Άνδρου
και μία (1) υποτροφία για φοιτητές που κατάγονται και κατοικούν στη Δημοτική Ενότητα Κορθίου Άνδρου.
2. Δύο (2) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για νέους που κατάγονται και κατοικούν στη Δημοτική Ενότητα Άνδρου και μία (1) υποτροφία για φοιτητές που κατάγονται και κατοικούν στη Δημοτική Ενότητα Κορθίου Άνδρου, εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Να είναι οικονομικά αδύνατοι (Ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος, ατομικού και οικογενειακού συνολικά 20.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε παιδί).
 • Να έχουν απολυτήριο, πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς».
 3. Οι δικαιούχοι υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 για τη συνέχιση της υποτροφίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν (Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, Αντίγραφο Ε9 και Αναλυτική Βαθμολογία του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012).
 Κριτήρια χορήγησης υποτροφιών:
 1. Οι υποψήφιοι να κατάγονται και να κατοικούν είτε στη Δημοτική Ενότητα Άνδρου είτε στη Δημοτική Ενότητα Κορθίου.
 2. Να είναι οικονομικά αδύνατοι (η οικονομική αδυναμία προσδιορίζεται με ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος, ατομικού και οικογενειακού συνολικά 20.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε παιδί).
 3. Να έχουν απολυτήριο, πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς».
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Πιστοποιητικό γέννησης
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 6. Φωτοτυπία Ταυτότητας
7. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
 8. Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής και η διάρκεια φοίτησης
 9. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος
10. Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή
 11. Βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές από τα ΑΕΙ εσωτερικού ή του εξωτερικού
12. Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψεως υποτροφίας από άλλο Ίδρυμα
 13. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2011
14. Αντίγραφο Ε9
 Σημείωση: Τα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
 Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ΦΕΚ 583/13 Μαΐου 2002 περί σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ».
 Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Ιδρύματος μέχρι 8.4.2013 στη Διεύθυνση:
Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα, Χώρα Τ.Κ. 84500 Άνδρος.
 Άνδρος, 21 Φεβρουαρίου 2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
 (ΓΑΜΗΛΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ) ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 έτος 2011-2012
 Το Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων (γαμήλιο βοήθημα), ύψους 5.000€ εκάστη ήτοι:
 Δύο (2) οικονομικές ενισχύσεις (γαμήλιο βοήθημα), σε οικονομικά αδύνατες και ορφανές νέες γυναίκες που κατάγονται και κατοικούν στη Δημοτική Ενότητα Άνδρου και μία (1) οικονομική ενίσχυση για νέα γυναίκα με τις ίδιες προϋποθέσεις που κατάγεται και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Κορθίου.
 Οι ενδιαφερόμενες – υποψήφιες οφείλουν:
 A. Να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Να κατάγονται και να κατοικούν είτε στη Δημοτική Ενότητα Άνδρου είτε στη Δημοτική Ενότητα Κορθίου
 2. Ηλικία από 18-45 ετών
3. Να είναι οικονομικά αδύνατες (εισόδημα κατώτερο του αφορολόγητου ορίου)
 4. Να είναι ορφανές είτε του ενός είτε και των δύο γονέων
 Β. Να υποβάλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Ιδρύματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό γέννησης
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ οικονομικού έτους 2011
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6. Αντίγραφο Ε9
 Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ΦΕΚ 583/13 Μαΐου 2002 περί σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ».
 Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι 8.4.2013 στη Διεύθυνση:
 Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα, Χώρα Τ.Κ. 84500 Άνδρος.
 Άνδρος, 21 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: